Idea

street

Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji. Fot. Adam Smok/Flickr
(CC BY-SA 2.0)

Collegium Artium – organizacja pożytku publicznego, która wspiera rozwój otwartej nauki i kultury oraz współpracę międzynarodową.

Jako fundacja non-profit wszystkie projekty realizuje dzięki grantom i darowiznom: prowadzi działalność badawczą, wydaje bezpłatne publikacje, przyznaje stypendia i nagrody.

Główna aktywność Collegium Artium dotyczy otwierania dostępu do publikacji z zakresu historii sztuki i archeologii we współpracy z partnerem strategicznym – Biblioteką Uniwersytecką w Heidelbergu, najlepszą biblioteką naukową Niemiec.

Otwarty dostęp do treści naukowych i edukacyjnych, zwłaszcza tych finansowanych ze środków publicznych, jest najefektywniejszym sposobem udostępniania wyników badań. Dotarcie do dużej liczby czytelników intensyfikuje wymianę wiedzy, co pozytywnie wpływa na jakość procesu badawczego oraz eliminuje jego powielanie.

Collegium Artium należy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) oraz Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Organ nadzoru: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Deklaracje programowe

street

Fot. Martin Gautron/Flickr
(CC BY-NC 2.0)

Collegium Artium jest sygnatariuszem następujących dokumentów:

ZESPÓŁ

ZARZĄD

Jacek Maj, M.A. – dyrektor

Historyk sztuki, archeolog, absolwent Uniwersytetu w Heidelbergu, fundraiser (certyfikat nr CFR2/46/103). Wybrane stypendia, granty oraz staże: stypendium Collegium Invisibile (2001-2006), stypendium Landesstiftung Baden-Württemberg (2004-2005), stypendium Kunsthistorisches Institut we Florencji (2005), visiting fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu (2009), visiting scholar na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. M. W. Łomonosowa (2012-2013), grant Narodowego Centrum Nauki (2013-2016), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014-2015). Laureat Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki (2003), Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego (2005) oraz Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006).

RADA

prof. Jerzy Miziołek (Uniwersytet Warszawski) – przewodniczący

Historyk sztuki, kierownik Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor Muzeum UW. Studia z zakresu historii sztuki i archeologii odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad kulturą artystyczną od późnego antyku po współczesność ze szczególnym uwzględnieniem włoskiego renesansu i sztuki XVIII wieku. Autor/redaktor naukowy 12 książek, opublikował ponad 150 rozpraw, artykułów i recenzji m.in. w „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, „Renaissance Studies”, „Arte Lombarda” oraz „Biuletynie Historii Sztuki”. Stypendysta Getty Research Institute, Center for Advanced Study in the Visual Arts w Waszyngtonie, Warburg Institute w Londynie, Harvard University Center for Italian Renaissance Studies oraz Kunsthistorisches Institut we Florencji. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Więcej > 

prof. Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki)

Historyk, mediewista, bizantynolog, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Główne zainteresowania badawcze: Bizancjum okresu Paleologów, Bizancjum a Zachód. Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych m.in. w „Byzantine and Modern Greek Studies”, „Byzantinoslavica”, „Kwartalniku Historycznym” oraz trzech książek (ostatnia: Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu, 2015). Stypendia i staże naukowe: Collège de France (1989), Uniwersytet w Tessalonikach (1992), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1996), King’s College w Londynie (1999), Harvard University – Dumbarton Oaks w Waszyngtonie D.C. (2000), All Souls College w Oksfordzie (2001), Rice University w Houston (2005-2008), Uniwersytet Warszawski (2013-2014). Członek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich (2003-) oraz Rady Naukowej Instytutu Historii PAN w Warszawie (2015-2018). Laureatka Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1989) oraz wielokrotnie Nagrody Rektora UŁ (1987, 1988, 1994, 1996, 1999). Więcej > 

KOMITET NAUKOWY

prof. Thomas DaCosta Kaufmann (Uniwersytet Princeton)

Historyk sztuki. Więcej >

prof. Jarosław Hrycak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki)

Historyk. Więcej >

prof. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Nauki techniczne. Więcej >

prof. Michel Kaplan (Uniwersytet Parysk I Panthéon-Sorbonne)

Historyk, bizantynolog. Więcej >

prof. Stanko Kokole (Uniwersytet Lublański)

Historyk sztuki

prof. Sergiusz Michalski (Uniwersytet w Tybindze)

Historyk sztuki. Więcej > 

prof. Ihor Szewczenko (+) (Uniwersytet Harvarda)

Filolog i historyk, bizantynolog. Więcej >

WSPÓŁPRACOWNICY

prof. Piotr Krasny (Uniwersytet Jagielloński)

Historyk sztuki. Profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierownik Zakładu Ochrony Dóbr Kultury). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr Magdalena Kunińska (Uniwersytet Jagielloński)

Historyczka i teoretyczka sztuki. Asystentka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki). Z Collegium Artium współpracuje jako sekretarz Kapituły Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego. Więcej >

dr Karolina Szymaniak (Uniwersytet Wrocławski, Żydowski Instytut Historyczny)

Literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka i lektorka języka jidysz. Adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, redaktorka naczelna „Cwiszn. Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce”. Z Collegium Artium współpracuje jako naukowa konsultantka. Więcej >

Joanna Zętar (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie)

Historyk sztuki, animator kultury, pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Z Collegium Artium współpracuje w ramach projektów Teka Lubelska oraz Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego.

WOLONTARIUSZE

prof. Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Literaturoznawczyni, tłumaczka. Profesor w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska Akademia Nauk)

Językoznawca, slawista, foklorysta. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik Pracowni Archiwum Etnolignwistyczne) oraz w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr hab. Andrzej Betlej (Muzeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński)

Historyk sztuki. Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Andrzej Buko (Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk)

Archeolog. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza), dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Dariusz Chemperek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej (kierownik Zakładu Literatury Staropolskiej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Juliusz Chrościcki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Polska Akademia Nauk)

Historyk sztuki. Profesor w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, przewodniczący Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Kapituły Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego. Więcej >

Joanna Daranowska-Łukaszewska (Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Polska Akademia Nauk)

Historyk sztuki. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pracownik Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk (Zakład Polskiego Słownika Biograficznego). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Kapituły Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego. Więcej >

prof. Mieczysława Demska-Trębacz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

Muzykolog i historyk kultury. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk, archiwista. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Archiwistyki). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr Łukasz Garbal (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza)

Polonista, edytor. Adiunkt w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk. Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik Zakładu Historii XVI-XVII wieku). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr hab. Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Historyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Katedra Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

Ewa Hadrian (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Polonistka, bibliotekarz. Starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (kierownik Działu Informacji i Promocji). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego.

prof. Andrzej Kokowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Archeolog. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Zakład Archeologii Wczesnośredniowiecznej. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Dorota Kudelska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Historyk sztuki. Profesor w Instytucie Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II (Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

dr hab. Marcin Lachowski (Uniwersytet Warszawski)

Historyk sztuki. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Dariusz Libionka (Polska Akademia Nauk, Państwowe Muzeum na Majdanku)

Historyk. Profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Centrum Badań nad Zagładą Żydów), redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, kierownik Działu Naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie)

Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Paweł Próchniak (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Historyk i krytyk literatury. Profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (kierownik Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

prof. Ryszard Szczygieł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Historyk. Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych). Z Collegium Artium współpracuje jako członek Komitetu Naukowego Teki Lubelskiej oraz Kapituły Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego. Więcej >

Dokumenty

Sprawozdania

Statut i dokumenty rejestrowe